Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIP izmjene kroz vrijeme

pratite sve izmjene u WIPu po datumu verzije


23.02.2021.

 • Financijsko poslovanje – U izvještaju “Analitička konto kartica“, na kraju smo izvještaja dodali “Rekapitulaciju po tipovima dokumenata” u kojoj su zbrojeni dugovni i potražni iznosi za svaki tip dokumenta posebno, a samo za traženi opseg konta.

12.02.2021.

 • eRacun – WIP od ove verzije i povratnu naknadu kreira po UBL2.1 standardu
 • Popusti za WEB i za WIPOS – napravljena je priprema za kreiranje “Akcijskih prodaja” u WIPu, WIPOSu i Web trgovini.
  Naime, u opciju “2. Šifrarnici > S.. Proizvodi sa skladištem + upravljanje Web dućanom” dodana je forma za definiranje “Akcija na proizvodima” koja se pokreće duplim klikom na stavku proizvoda u filtriranoj listi proizvoda, na način da se može uključiti Akcijska prodaja bilo kojeg proizvoda, definirati mu “Akcijsku stopu popusta” i to na razini “artikla” ili na razini “grupe artikala”, te izabrati jednu od “Prezentacija cijene na računu” i to kao tipa “Prezentacija tipa A” ili “Prezentacija tipa B”.
  Prezentacija A” – će trenutnu WIP cijena s porezom uvećati za neki iznos, kako bi se nakon odobrenja definirane stope “Akcijskog popusta” taj proizvod prodao baš po trenutnoj WIP cijeni s porezom koja se trenutno nalazi u šifrarniku artikala WIPa.
  Prezentacija B” – će umanjiti WIP trenutnu MPC za definiranu stopu Akcijskog popusta, pa će proizvod na računu biti prodan za manju cijenu nego je to trenutno upisano za taj proizvod u “WIP šifrarniku artikala”.
  Ovdje se također može odabrati trajanje Akcije, i to kao jednu od tri opcije : Beskonačno trajanje, Trajanje od zadanog datuma, i trajanje od zadanog datuma i do zadanog datuma.
WIP akcije

04.02.2021.

 • Knjiga URA i IRA – izvještaj “5.URA-IRA > 1.Ura/IRA > stranica IRA|Izvještaji > stranica Zakon o PDVU do 30.06.2013. > izvještaj “3. IRA za PDV obrazac” :: proširena su polja za prikaz datuma i datuma valute koja na nekim printerima nisu bila vidljiva do kraja
 • Financijsko poslovanje – Izvod otvorenih stavaka : popravljana su polja u kojima se podaci na nekim printerima nisu vidjeli do kraja (na kraju su ti podaci prikazivali tri točkice)

01.02.2021.

 • Financijsko poslovanje – Zaključni list : u formi za pokretanje izvještaja “Zaključni list”, dodana je opcija za uključiti ili isključiti prikaz ukupnog iznosa salda :  “prethodna godina + tekuća godina”. Na ovaj se način prilikom izvoza u Excel tablicu ne “guraju” dodatni redovi ispod stavaka konta.

26.01.2021.

 • fix: Provjera licence WIPa | vrijeme upita za kontrolu licence WIPa je povećano sa 3 na 10 sekundi. Naime primjetili smo da ako je brzina pristupa Internetu jako mala, kod nekih korisnika se aktivirala zaštita jer je WIP detektirao postojanje Interneta ali nije dočekao pozitivan odgovor WIP licencnog servera. Sada je to popravljeno.

17.01.2021.

 • FTP komunikacijski redizajn : od ove verzije, komunikacija WIPa sa FTP serverom za prijenos cjenika i prometa komunicira tzv. “Pasivnim FTP protokolom” umjesto dosadašnje “Aktivne” komunikacije.
  Razlog je taj što Internet davatelji usluga, iz sigurnosnih razloga, na svojoj strani sve češće blokiraju promet na  velikom opsegu portova za komunikaciju, a u kojem su često opsegu i portovi za “Active FTP“, a koje smo do sada koristili u WIPu i WIPOS programima.
  Pasivna FTP komunikacija” koristi puno manji mogući broj komunikacijskih portova, pa više neće biti problema s komunikacijom, kao i bilo kakve potrebe za pozivanjem Internet davatelja usluga i objašnjavanju mu problema kako bi eventualno dozvolio promet na potrebnim portovima.
  Napomena : istu smo stvar riješili i u WIPOS fiskalnoj blagajni, koja prima cjenik a šalje dnevne promete u  WIP centralni sustav putem FTP komunikacije, pa ako i na toj lokaciji imate jednakih problema, možete nadograditi i WIPOS na verziju od 17.01.2021. ili noviju, kako bi ih trajno riješili.

11.01.2021.

 • WIP plaće ||popravljeno je generiranje IP1 obrasca.
 • Izvještaj iz maloprodaje : “Lager lista MP” | popravljena je samo labela stope PDVa, na kraju izvještaja u rekapitulaciji – : “PDV 10%” u “PDV 10%/13%”. Iznosi su izračunavani ispravno cijelo vrijeme, samo je labela ostala sa starim prikazom za samo 10%.
 • U “Ponudama-otpremnicama-računima“, kao i u “Fakturiranje iz maloprodaje”, naziv polja “Poslovna jedinica” promijenjeno je u “TAG : “. U ovo polje možete unijeti željeni TAG i na taj način tagirati račun koji ćete napraviti po toj ponudi.
  Npr. ako neke ponude tagirate riječju “KNJIŽARE”, onda ćete u pregledu prodaje po računima za datumski period, (opcija : Veleprodaja (ili Maloprodaja) > Izvještaji > Pregled prodaje po računima) moći filtrirati samo ponude s tagom “KNJIŽARE” na način da u prije kreiranja izvještaja u polje “Samo s TAGOM : ” upišete riječ “KNJIŽARE”, i na taj način dodatno filtrirati račune iz gomile svih računa izdanih sa jednog skladišta.
 • Prijenos početnoga stanja :
  – prijenos otvorenih Blagajni : Sada se prilikom prijenos početnoga stanja, u novu godinu prenose i sve otvorene blagajne
  – prijenos certifikata : sada se iz stare godine u novu prenose i certifikati s lozinkama, ali na način da se u novoj godini automatski obriše zapis certifikata, i prenese ponovno iz stare godine.
  – prijenos API zapisa : sada se iz stare godine u novu prenose i svi zapisi o API konekcijama (za MojERacun, za WordPress WooCommerce i za ePoslovanje)

14.12.2020.

 • QR code na svim računima koji podliježu fiskalizaciji